myCode
شما می توانید از myCode, نسخه ساده شده ای از HTML, در ارسالهای خود برای ایجاد افکتهای خاص استفاده کنید.


[b]این یک متن پررنگ است[/b]
   این یک متن پررنگ است

[i]این یک متن مایل است[/i]
   این یک متن مایل است

[u]این یک متن زیرخط دار است[/u]
   این یک متن زیرخط دار است

[s]این یک متن قلم خورده است[/s]
   این یک متن قلم خورده است


[url]http://www.example.com/[/url]
   http://www.example.com/

[url=http://www.example.com/]Example.com[/url]
   Example.com

[email]example@example.com[/email]
   example@example.com

[email=example@example.com]ایمیل من![/email]
   ایمیل من!

[email=example@example.com?subject=spam]ایمیلی با عنوان[/email]
   ایمیلی با عنوان


[quote]متن نقل قول شده در اینجا قرار می گیرید[/quote]
   متن نقل قول شده در اینجا قرار می گیرید

[code]متنی با قالب بندی خاص[/code]
   متنی با قالب بندی خاص


[img]http://www.php.net/images/php.gif[/img]
   

[img=50x50]http://www.php.net/images/php.gif[/img]
   


[color=red]متنی بارنگ قرمز[/color]
   متنی بارنگ قرمز

[size=3]متنی با اندازه 3[/size]
   متنی با اندازه 3

[font=Tahoma]متنی با قلم Tahoma[/font]
   متنی با قلم Tahoma


[align=center]متن وسط چین[/align]

متن وسط چین

[align=right]متن راست چین[/align]

متن راست چین


[list]
[*]مورد اول لیست
[*]مورد دوم لیست
[*]مورد سوم لیست
[/list]

  • مورد اول لیست
  • مورد دوم لیست
  • مورد سوم لیست

می توانید با استفاده از [list=1] لیست مرتب شده با اعداد, و با [list=a] لیست مرتب شده با حروف الفبا ایجاد کنید.