در بخش پايين شما مى توانيد لينكهايى براى مباحث به صورت RSS توليد كنيد. اين لينكها مى توانيد براى تمامى بخشها, هر بخش خاصى, با براى تعداد خاصى از بخشها ايجاد شوند. بعد از ايجاد لينك شما قادر خواهيد بود كه لينك ايجاد شده را در داخل يك RSS reader مانند SharpReader كپي كنيد. درباره RSS؟

ايجاد RSS براى مباحث گذشته
انتخاب بخشها:
لطفا بخشهاى مورد نظر را از كادر سمت چپ انتخاب كنيد. مى توانيد از كليد CTRL براى انتخاب چندين بخش استفاده كنيد.
نسخه تغذيه:
لطفا نسخه اى را كه مى خواهيد از آن براى ايجاد كدها استفاده شود انتخاب كنيد.
 RSS 2.00 (پیش فرض)
 Atom 1.0
محدوديت:
تعداد مباحث براى دريافت در يك زمان. براى مقادير بيشتر از 50 توصيه نمى شود.
مبحث به صورت همزمان