از نظر شما تا چه حد بهتر شده؟
خیلی زیاد 0%
0 0%
خیلی 0%
0 0%
بدنیست 0%
0 0%
چندان بهتر نشده 0%
0 0%
مجموع: 0   راى 0%