گزارش اعتبار برای vitalli_shervo
خلاصه
vitalli_shervo
(Member)

مجموع اعتبار: 1
مثبت: 1
خنثی: 0
منفی: 0
  مثبت خنثی منفی
هفته گذشته 0 0 0
ماه گذشته 0 0 0
6 ماه گذشته 0 0 0
توضیحات
Gorgeaseman (2) - آخرین بروزرسانی 12-27-1388, 08:13 قبل‌ازظهر

اعتبار مثبت: مشارکت فعال در مباحث انجمن