گزارش اعتبار برای b.tavakkoli
خلاصه
b.tavakkoli
(Member)

مجموع اعتبار: 2
مثبت: 2
خنثی: 0
منفی: 0
  مثبت خنثی منفی
هفته گذشته 0 0 0
ماه گذشته 0 0 0
6 ماه گذشته 0 0 0
توضیحات
Gorgeaseman (2) - آخرین بروزرسانی 12-27-1388, 08:12 قبل‌ازظهر

اعتبار مثبت: مشارکت فعال در مباحث انجمن
masooumi (10) - آخرین بروزرسانی 09-18-1388, 08:00 قبل‌ازظهر

اعتبار مثبت: دلسوزی و مساعدت به کاربران دیگر