کمک برای ساختن فروشگاه(ضروری)
نويسنده پيغام
borhan
Junior Member
**


ارسالها: 7
گروهها: Registered
ورودى‌ها: اسف 1386
وضعيت: آفلاين
اعتبار: 0
پست: #1
Question  کمک برای ساختن فروشگاه(ضروری)

سلام
من یه فروشگاه از یه کتابی برداشتم و میخوام پیاده سازیش کنم ولی یه خورده هایی مشکل دارم
خواهشمندم راهنماییم کنین
من تمام فایلهارو با تمام جدولهای پایگاه داده جدا کردم و اینجا مینویسم،اگه براتون امکان پذیر هست رو لوکالتون نصب کنید و بگین که احتمالا مشکل از کجا میتونه باشه،

این تمامی جدولها

کد:
create table store_categories (
    -> id int not null primary key auto_increment,
    -> cat_title varchar (50) unique,
    -> cat_desc text
    -> );

create table store_items (
    -> id int  not null primary key auto_increment,
    -> cat_id int not null,
    -> item_title varchar (75),
    -> item_price float (8,2),
    -> item_desc text,
    -> item_image varchar (50)
    -> );

create table store_item_size (
    -> item_id int not null,
    -> item_size varchar (25)
    -> );

create table store_item_color (
    -> item_id int not null,
    -> item_color varchar (25)
    -> );

create table store_shoppertrack (
    -> id int not null primary key auto_increment,
    -> session_id varchar (32),
    -> sel_item_id int,
    -> sel_item_qty smallint,
    -> sel_item_size varchar(25),
    -> sel_item_color varchar(25),
    -> date_added datetime
    -> );

create table store_orders (
    -> id int not null primary key auto_increment,
    -> order_date datetime,
    -> order_name varchar (100),
    -> order_address varchar (255),
    -> order_city varchar (50),
    -> order_state char(2),
    -> order_zip varchar(10),
    -> order_tel varchar(25),
    -> order_email varchar(100),
    -> item_total float(6,2),
    -> shipping_total float(6,2),
    -> authorization varchar (50),
    -> status enum('processed', 'pending')
    -> );

create table store_orders_itemmap (
    -> id int not null primary key auto_increment,
    -> order_id int,
    -> sel_item_id int,
    -> sel_item_qty smallint,
    -> sel_item_size varchar(25),
    -> sel_item_color varchar(25),
    -> sel_item_price float(6,2)
    -> );


در این قسمت رکوردها را داخل جدولهارو گذاشته

کد:
Inserting Records into the store_categories Table

insert into store_categories values
    -> ('1', 'Hats', 'Funky hats in all shapes and sizes!');

insert into store_categories values ('2', 'Shirts', 'From t-shirts to
sweatshirts to polo shirts and beyond, we have them all.');

insert into store_categories values ('3', 'Books', 'Paperback,
hardback, books for school and books for play, you name it, we have it.');


Inserting Records into the store_items Table

insert into store_items values ('1', '1', 'Baseball Hat', '12.00',
'Fancy, low-profile baseball hat.', 'baseballhat.gif');

insert into store_items values ('2', '1', 'Cowboy Hat', '52.00',
'10 gallon variety', 'cowboyhat.gif');

insert into store_items values ('3', '1', 'Top Hat', '102.00',
'Good for costumes.', 'tophat.gif');

insert into store_items values ('4', '2', 'Short-Sleeved T-Shirt',
'12.00', '100% cotton, pre-shrunk.', 'sstshirt.gif');

insert into store_items values ('5', '2', 'Long-Sleeved T-Shirt',
'15.00', 'Just like the short-sleeved shirt, with longer sleeves.',
'lstshirt.gif');

insert into store_items values ('6', '2', 'Sweatshirt', '22.00',
'Heavy and warm.', 'sweatshirt.gif');

insert into store_items values ('7', '3', 'Jane\'s Self-Help Book',
'12.00', 'Jane gives advice.', 'selfhelpbook.gif');

insert into store_items values ('8', '3', 'Generic Academic Book',
'35.00', 'Some required reading for school, will put you to sleep.',
'boringbook.gif');

insert into store_items values ('9', '3', 'Chicago Manual of Style',
'9.99', 'Good for copywriters.', 'chicagostyle.gif');


Inserting Records into the store_item_size Table

insert into store_item_size values (1, 'One Size Fits All');

insert into store_item_size values (2, 'One Size Fits All');

insert into store_item_size values (3, 'One Size Fits All');

insert into store_item_size values (4, 'S');

insert into store_item_size values (4, 'M');

insert into store_item_size values (4, 'L');

insert into store_item_size values (4, 'XL');

Inserting Records into the store_item_color Table

insert into store_item_color values (1, 'red');

insert into store_item_color values (1, 'black');

insert into store_item_color values (1, 'blue');


این فایل اولیه :seestore

کد:
<?php
   //connect to database
   $conn = mysql_connect("localhost", "root")
       or die(mysql_error());
   mysql_select_db("testing",$conn) or die(mysql_error());
    
   $display_block = "<h1>My Categories</h1>
   <P>Select a category to see its items.</p>";
  
  //show categories first
  $get_cats = "select id, cat_title, cat_desc from
      store_categories order by cat_title";
  $get_cats_res = mysql_query($get_cats) or die(mysql_error());
  
  if (mysql_num_rows($get_cats_res) < 1) {
     $display_block = "<P><em>Sorry, no categories to browse.</em></p>";
  } else {
  
     while ($cats = mysql_fetch_array($get_cats_res)) {
         $cat_id = $cats[id];
         $cat_title = strtoupper(stripslashes($cats[cat_title]));
         $cat_desc = stripslashes($cats[cat_desc]);
  
          $display_block .= "<p><strong><a
          href=\"$_SERVER[PHP_SELF]?cat_id=$cat_id\">$cat_title</a></strong>
          <br>$cat_desc</p>";
  
         if ($_GET[cat_id] == $cat_id) {
             //get items
             $get_items = "select id, item_title, item_price
             from store_items where cat_id = $cat_id
              order by item_title";
            $get_items_res = mysql_query($get_items) or die(mysql_error());
  
             if (mysql_num_rows($get_items_res) < 1) {
                  $display_block = "<P><em>Sorry, no items in
                   this category.</em></p>";
              } else {
  
                  $display_block .= "<ul>";
  
                  while ($items = mysql_fetch_array($get_items_res)) {
                      $item_id = $items[id];
                      $item_title = stripslashes($items[item_title]);
                      $item_price = $items[item_price];
  
                      $display_block .= "<li><a
                       href=\"showitem.php?item_id=$item_id\">$item_title</a>
                       </strong> (\$$item_price)";
                  }
  
                  $display_block .= "</ul>";
             }
          }
      }
  }
  ?>
  <HTML>
  <HEAD>
  <TITLE>My Categories</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
  <? print $display_block; ?>
  </BODY>
  </HTML>


این فایل showitem

کد:
<?php
   //connect to database
   $conn = mysql_connect("localhost", "root")
       or die(mysql_error());
   mysql_select_db("testing",$conn) or die(mysql_error());
    
   $display_block = "<h1>My Store - Item Detail</h1>";
  
  //validate item
  $get_item = "select c.cat_title, si.item_title, si.item_price,
  si.item_desc, si.item_image from store_items as si left join
  store_categories as c on c.id = si.cat_id where si.id = $_GET[item_id]";
  
  $get_item_res = mysql_query($get_item) or die (mysql_error());
  
  if (mysql_num_rows($get_item_res) < 1) {
     //invalid item
     $display_block .= "<P><em>Invalid item selection.</em></p>";
  } else {
     //valid item, get info
     $cat_title = strtoupper(stripslashes(
          mysql_result($get_item_res,0,'cat_title')));
     $item_title = stripslashes(mysql_result($get_item_res,0,'item_title'));
     $item_price = mysql_result($get_item_res,0,'item_price');
     $item_desc = stripslashes(mysql_result($get_item_res,0,'item_desc'));
     $item_image = mysql_result($get_item_res,0,'item_image');
  
     //make breadcrumb trail
     $display_block .= "<P><strong><em>You are viewing:</em><br>
     <a href=\"seestore.php?cat_id=$cat_id\">$cat_title</a>
      &gt; $item_title</strong></p>
  
     <table cellpadding=3 cellspacing=3>
     <tr>
     <td valign=middle align=center><img src=\"$item_image\"></td>
     <td valign=middle><P><strong>Description:</strong><br>$item_desc</p>
     <P><strong>Price:</strong> \$$item_price</p>
  
      
     <form method=post action=\"addtocart.php\">";
     //get colors
     $get_colors = "select item_color from store_item_color where
          item_id = $item_id order by item_color";
     $get_colors_res = mysql_query($get_colors) or die(mysql_error());
  
     if (mysql_num_rows($get_colors_res) > 0) {
  
         $display_block .= "<P><strong>Available Colors:</strong>
         <select name=\"sel_item_color\">";
  
         while ($colors = mysql_fetch_array($get_colors_res)) {
             $item_color = $colors['item_color'];
             $display_block .=
              "<option value=\"$item_color\">$item_color</option>";
         }
  
         $display_block .= "</select>";
     }
  
     //get sizes
     $get_sizes = "select item_size from store_item_size where
          item_id = $item_id order by item_size";
     $get_sizes_res = mysql_query($get_sizes) or die(mysql_error());
  
     if (mysql_num_rows($get_sizes_res) > 0) {
  
         $display_block .= "<P><strong>Available Sizes:</strong>
         <select name=\"sel_item_size\">";
  
         while ($sizes = mysql_fetch_array($get_sizes_res)) {
             $item_size = $sizes['item_size'];
                $display_block .= "
                  <option value=\"$item_size\">$item_size</option>";
         }
  
         $display_block .= "</select>";
     }
  
     $display_block .= "
     <P><strong>Select Quantity:</strong>
     <select name=\"sel_item_qty\">";
  
     for($i=1; $i<11; $i++) {
         $display_block .= "<option value=\"$i\">$i</option>";
     }
  
     $display_block .= "
     </select>
     <input type=\"hidden\" name=\"sel_item_id\" value=\"$_GET[item_id]\">
     <P><input type=\"submit\" name=\"submit\" value=\"Add to Cart\"></p>
     </form>
      </td>
     </tr>
     </table>";
  }
  ?>
  <HTML>
  <HEAD>
  <TITLE>My Store</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
<? print $display_block; ?>
</BODY>
</HTML>


این فایل showcart

کد:
<?php
   session_start();
   //connect to database
   $conn = mysql_connect("localhost", "root")
       or die(mysql_error());
  mysql_select_db("testing",$conn) or die(mysql_error());
    
   $display_block = "<h1>Your Shopping Cart</h1>";
    
  //check for cart items based on user session id
  $get_cart = "select st.id, si.item_title, si.item_price, st.sel_item_qty,
  st.sel_item_size, st.sel_item_color from store_shoppertrack as st
  left join store_items as si on si.id = st.sel_item_id where
  session_id = '$PHPSESSID'";
  
  $get_cart_res = mysql_query($get_cart) or die(mysql_error());
  
  if (mysql_num_rows($get_cart_res) < 1) {
     //print message
     $display_block .= "<P>You have no items in your cart.
      Please <a href=\"seestore.php\">continue to shop</a>!</p>";
  
  } else {
      //get info and build cart display
      $display_block .= "
      <table celpadding=3 cellspacing=2 border=1 width=98%>
     <tr>
     <th>Title</th>
     <th>Size</th>
     <th>Color</th>
     <th>Price</th>
     <th>Qty</th>
     <th>Total Price</th>
     <th>Action</th>
     </tr>";
  
     while ($cart = mysql_fetch_array($get_cart_res)) {
         $id = $cart['id'];
         $item_title = stripslashes($cart['item_title']);
         $item_price = $cart['item_price'];
         $item_qty = $cart['item_qty'];
         $item_color = $cart['sel_item_color'];
         $item_size = $cart['sel_item_size'];
  
         $total_price = sprintf("%.02f", $item_price * $item_qty);
  
         $display_block .= "<tr>
         <td align=center>$item_title <br></td>
         <td align=center>$item_size <br></td>
         <td align=center>$item_color <br></td>
         <td align=center>\$ $item_price <br></td>
         <td align=center>$item_qty <br></td>
         <td align=center>\$ $total_price</td>
         <td align=center><a href=\"removefromcart.php?id=$id\">remove</a></td>
         </tr>";
     }
  
     $display_block .= "</table>";
  }
  ?>
  <HTML>
  <HEAD>
  <TITLE>My Store</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
  <? print $display_block; ?>
  </BODY>
  </HTML>


این فایل addtocart

کد:
<?php
   session_start();
    
   //connect to database
   $conn = mysql_connect("localhost", "root")
      or die(mysql_error());
  mysql_select_db("testing",$conn) or die(mysql_error());
  
  if ($_POST[sel_item_id] != "") {
     //validate item and get title and price
     $get_iteminfo = "select item_title from store_items
          where id = $_POST[sel_item_id]";
     $get_iteminfo_res = mysql_query($get_iteminfo)
          or die(mysql_error());
  
     if (mysql_num_rows($get_iteminfo_res) < 1) {
         //invalid id, send away
         header("Location: seestore.php");
         exit;
     } else {
         //get info
         $item_title = mysql_result($get_iteminfo_res,0,'item_title');
  
         //add info to cart table
         $addtocart = "insert into store_shoppertrack values
          ('', '$PHPSESSID', '$_POST[sel_item_id]', '$_POST[sel_item_qty]',
          '$_POST[sel_item_size]', '$_POST[sel_item_color]', now())";
  
         mysql_query($addtocart);
  
         //redirect to showcart page
         header("Location: showcart.php");
         exit;
  
     }
  } else {
     //send them somewhere else
     header("Location: seestore.php");
     exit;
  }
  ?>


این فایل removefromcart

کد:
<?php
   session_start();
   //connect to database
   $conn = mysql_connect("localhost", "root")
       or die(mysql_error());
   mysql_select_db("testing",$conn) or die(mysql_error());
    
   if ($_GET[id] != "") {
      $delete_item = "delete from store_shoppertrack where
      id = $_GET[id] and session_id = '$PHPSESSID'";
     mysql_query($delete_item) or die(mysql_error());
  
      //redirect to showcart page
     header("Location: showcart.php");
     exit;
  
  } else {
     //send them somewhere else
     header("Location: seestore.php");
     exit;
  }
  ?>


البته اگه خودتون یه برنامه سبک و کامل مثل این که مثلا یه فروشگاه کوچک باشه برام بذارین ممنون میشم Wink02-17-1387 06:26 قبل‌ازظهر
پیدا کردن تمامی ارسالهای کاربر
kala110manager
آزمایشگر
***
tester

ارسالها: 309
گروهها: tester
ورودى‌ها: شهر 1387
وضعيت: آفلاين
اعتبار: 12
پست: #2
RE: کمک برای ساختن فروشگاه(ضروری)

چرا از این فروشگاه ساز استفاده نمی کنی؟
فروشگاه اینترنتی کالا110
http://WWW.kala110.com
06-16-1387 11:21 قبل‌ازظهر
مشاهده وب سایت کاربر پیدا کردن تمامی ارسالهای کاربر
ninisalen
Junior Member
**


ارسالها: 38
گروهها: Registered
ورودى‌ها: شهر 1387
وضعيت: آفلاين
اعتبار: 0
پست: #3
RE: کمک برای ساختن فروشگاه(ضروری)

اینی که نوشتی و پیوست کردی خودش یک شاه کتاب
خوب از سایت http://www.E-virtu.com فایل رو دانلود و نصب کن
مثل همه - رایگان هم هست
فروشگاه تخصصی انیمیشن های روز دنیا ، دوبله به فارسی
http://www.moaref.ir
06-18-1387 02:06 قبل‌ازظهر
مشاهده وب سایت کاربر پیدا کردن تمامی ارسالهای کاربر

نمايش نسخه قابل چاپ
فرستادن اين مبحث به يك دوست
مشترك شده در اين مبحث | افزودن اين مبحث به موارد موردعلاقه

پرش در انجمن: