مشکل در عملکرد session
نويسنده پيغام
navazesh
Junior Member
**


ارسالها: 1
گروهها: Registered
ورودى‌ها: آذر 1389
وضعيت: آفلاين
اعتبار: 0
پست: #1
مشکل در عملکرد session

سلام
دوستان مشکلی دارم که خواهش میکنم فوری کمکم کنید :
من تمام کدی که در session library در فریم ورک codeigniter استفاده میکنم را میگذارم. لطفا یه مروری روش بکنید و منو در موارد زیر کمک کنید :
1) session بعد از مدت زمانی که در کد آمده، expire نمیشود.
2) دو کاربر به طور همزمان میتوانند با یک username , password وارد سایت شوند و تو ناحیه کاربری دور بزنند.
3) با وجودی که اتصال اینترنت قطع شده و حتی شبانه روزی هم گذشته، ولی باز هم با اتصال اینترنت ، session ها هنوز وجود دارند.
من باید چی کار کنم ؟php?>

if (!defined('BASEPATH')) exit('No direct script access allowed');

class CI_Session {
var $session_id_ttl = 360; // session id time to live (TTL) in seconds
var $flash_key = 'flash'; // prefix for "flash" variables (eg. flash:new:message)

//function Native_session()
function CI_Session()
{
log_message('debug', "Native_session Class Initialized");
$this->_sess_run();
}

/**
* Regenerates session id
*/
function regenerate_id()
{
// copy old session data, including its id
$old_session_id = session_id();
$old_session_data = $_SESSION;

// regenerate session id and store it
session_regenerate_id();
$new_session_id = session_id();

// switch to the old session and destroy its storage
session_id($old_session_id);
session_destroy();

// switch back to the new session id and send the cookie
session_id($new_session_id);
session_start();

// restore the old session data into the new session
$_SESSION = $old_session_data;

// update the session creation time
$_SESSION['regenerated'] = time();

// session_write_close() patch based on this thread
// http://www.codeigniter.com/forums/viewthread/1624/
// there is a question mark ?? as to side affects

// end the current session and store session data.
session_write_close();
}

/**
* Destroys the session and erases session storage
*/
function destroy()
{
unset($_SESSION);
if ( isset( $_COOKIE[session_name()] ) )
{
setcookie(session_name(), '', time()-42000, '/');
}
session_destroy();
}

/**
* Reads given session attribute value
*/
function userdata($item, $i2 = NULL, $i3 = NULL, $i4 = NULL, $i5 = NULL, $i6 = NULL)
{
if($item == 'session_id'){ //added for backward-compatibility
return session_id();
}
elseif (! empty($i6)) {
return ( ! isset($_SESSION[$item][$i2][$i3][$i4][$i5][$i6])) ? false : $_SESSION[$item][$i2][$i3][$i4][$i5][$i6];
}
elseif (! empty($i5)) {
return ( ! isset($_SESSION[$item][$i2][$i3][$i4][$i5])) ? false : $_SESSION[$item][$i2][$i3][$i4][$i5];
}
elseif (! empty($i4)) {
return ( ! isset($_SESSION[$item][$i2][$i3][$i4])) ? false : $_SESSION[$item][$i2][$i3][$i4];
}
elseif (! empty($i3)) {
return ( ! isset($_SESSION[$item][$i2][$i3])) ? false : $_SESSION[$item][$i2][$i3];
}
elseif (! empty($i2)) {
return ( ! isset($_SESSION[$item][$i2])) ? false : $_SESSION[$item][$i2];
}
else {
return ( ! isset($_SESSION[$item])) ? false : $_SESSION[$item];
}
}

/**
* Sets session attributes to the given values
*/
function set_userdata($newdata = array(), $newval = '')
{
if (is_string($newdata))
{
$newdata = array($newdata => $newval);
}

if (count($newdata) > 0)
{
foreach ($newdata as $key => $val)
{
$_SESSION[$key] = $val;
}
}
}

/**
* Erases given session attributes
*/
function unset_userdata($newdata = array())
{
if (is_string($newdata))
{
$newdata = array($newdata => '');
}

if (count($newdata) > 0)
{
foreach ($newdata as $key => $val)
{
unset($_SESSION[$key]);
}
}
}

/**
* Starts up the session system for current request
*/
function _sess_run()
{
session_start();

// check if session id needs regeneration
if ( $this->_session_id_expired() )
{
// regenerate session id (session data stays the
// same, but old session storage is destroyed)
$this->regenerate_id();
}

// delete old flashdata (from last request)
$this->_flashdata_sweep();

// mark all new flashdata as old (data will be deleted before next request)
$this->_flashdata_mark();
}

/**
* Checks if session has expired
*/
function _session_id_expired()
{
if ( !isset( $_SESSION['regenerated'] ) )
{
$_SESSION['regenerated'] = time();
return false;
}

$expiry_time = time() - $this->session_id_ttl;

if ( $_SESSION['regenerated'] <= $expiry_time )
{
return true;
}

return false;
}

/**
* Sets "flash" data which will be available only in next request (then it will
* be deleted from session). You can use it to implement "Save succeeded" messages
* after redirect.
*/
function set_flashdata($key, $value)
{
$flash_key = $this->flash_key.':new:'.$key;
$this->set_userdata($flash_key, $value);
}

/**
* Keeps existing "flash" data available to next request.
*/
function keep_flashdata($key)
{
$old_flash_key = $this->flash_key.':old:'.$key;
$value = $this->userdata($old_flash_key);

$new_flash_key = $this->flash_key.':new:'.$key;
$this->set_userdata($new_flash_key, $value);
}

/**
* Returns "flash" data for the given key.
*/
function flashdata($key)
{
$flash_key = $this->flash_key.':old:'.$key;
return $this->userdata($flash_key);
}

/**
* PRIVATE: Internal method - marks "flash" session attributes as 'old'
*/
function _flashdata_mark()
{
foreach ($_SESSION as $name => $value)
{
$parts = explode(':new:', $name);
if (is_array($parts) && count($parts) == 2)
{
$new_name = $this->flash_key.':old:'.$parts[1];
$this->set_userdata($new_name, $value);
$this->unset_userdata($name);
}
}
}

/**
* PRIVATE: Internal method - removes "flash" session marked as 'old'
*/
function _flashdata_sweep()
{
foreach ($_SESSION as $name => $value)
{
$parts = explode(':old:', $name);
if (is_array($parts) && count($parts) == 2 && $parts[0] == $this->flash_key)
{
$this->unset_userdata($name);
}
}
}
}
?>[align=justify]09-07-1389 02:58 قبل‌ازظهر
پیدا کردن تمامی ارسالهای کاربر

نمايش نسخه قابل چاپ
فرستادن اين مبحث به يك دوست
مشترك شده در اين مبحث | افزودن اين مبحث به موارد موردعلاقه

پرش در انجمن: